• Telefon:
    +45 8630 0010
  • Hjarbækvej 65
    DK-8831 Løgstrup

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 For enhver leverance fra sælger skal nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser være gældende , medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Tilbud
2.1 Tilbud fra sælger bortfalder efter 14 dage, hvis intet andet er angivet. Sælgeren tager forbehold for mellemsalg.

3. Kataloger, brochurer, prislister, vederlagsfri bistand m.v.
3.1 Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v., er udelukkende en service over for køberen, for hvilket sælgeren ikke påtager sig noget ansvar.
3.2 Sælgeren påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret
skriftlig materiale om produkterne, udarbejdet af sælgerens leverandører.

4. Betalingsvilkår
4.1 Købesummen inklusiv alle udgifter og omkostninger betales kontant ved levering
til køberen, for hvilket sælgeren ikke påtager sig noget ansvar.
4.2 Al salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen. Det vil sige, mellemkommende afgiftsforhøjelser, prisændringer fra sælgers leverandører, kursændringer over 5%, devalueringer m.v. på den aftalte vare berettiger sælger til at forhøje prisen tilsvarende. Evt. kasserabat beregnes ikke af moms og andre afgifter.
4.3 Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5% pr. måned.
4.4 Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse
til advokat uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve inkassoomkostninger
udover, hvad der er fastsat i bkg. nr. 601 af 12/7-2002.

5. Kursforbehold
5.1 Ved fakturering til køber er sælger berettiget til at regulere den del af varens pris samt transportomkostninger, som sælger skal betale i fremmed valuta, op eller ned efter kursen den dag, sælger afregner den fremmede valuta til indfrielse af sit køb. Sælger er berettiget til at foretage en tilsvarende regulering i tilfælde, hvor prisen er baseret på et nærmere angivet forhold til en anden valuta. Sælger skal angive i ordrebekræftelsen, hvis et kursforbehold er aftalt.

6. Ejendomsforbehold
6.1 Ejendomsretten til varerne forbliver hos sælgeren eller den, til hvem sælgeren har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Køberen er forpligtet til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

7. Levering
7.1 Levering sker fragtfrit i Danmark, dog kun til brofaste øer, med mindre ordren er på under 5.000 kr. ekskl. moms. Risikoen for varerne overgår til køberen, når sælgeren rettidigt stiller varen til disposition for køberen på leveringsstedet.

8. Leveringstid, forsinkelser
8.1 De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af sælger. Hvis forsinkelse skyldes nogle omstændigheder som i henhold til pkt. 12 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
8.2 Sælgeren har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
Sælge rens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris.
8.3 Ved specialfremstillede produkter kan køberen ikke hæve handlen pga. forsinkelse
uanset væsentlighed. Køberen kan i alle tilfælde kun hæve handlen, hvis dette kan ske uden tab for sælgeren.

9. Ansvar for mangler og reklamation
9.1 Køberen må straks ved modtagelsen, og inden varerne tages i brug gennemgå det leverede for at sikre sig, at det er mangelfrit. Reklamationer over mangler skal frem sættes skriftligt over for sælger inden 8 dage efter levering. Overholder køberen ikke denne frist, bortfalder retten til at gøre evt. mangelsbeføjelser gældende. Køberen skal omgående stoppe videre forarbejdning af varen, hvis mangler konstateres.
9.2 Det påhviler køberen at undersøge, m varen er egnet til anvendelsesformål, herunder den forarbejdning varen skal undergå. Køber er således forpligtet til at kontrollere for eksempel opmåling, kvalitet, kvantitet inden varen forarbejdes.
9.3 Sælger forbeholder sig ret til at levere +/- 10% af ordremængden.
9.4 Efter sælgers valg vil eventuelle mangler ved varerne blive afhjulpet, hvis varerne er uforarbejdede, eller sælgeren foretager omlevering. Foretages afhjælpning eller om- levering er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.
9.5 Sælgeren har intet ansvar for indirekte tab, som et eventuelt mangelansvar måtte
forårsage, herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifter til arbejdsløn, samt udgifter i forbindelse med udskiftning af den reklamationsberettigede vare dækkes ikke.
9.6 Sælgerens erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab kan aldrig overstige et beløb,
svarende til varens pris.

10. Garanti
10.1 En eventuel garanti givet af sælgeren omfatter kun netop den garanti, som sælgers
leverandør har afgivet for den pågældende vare. Specifikationer, instruktioner og
anvisninger af enhver art samt oplysning om varens mål, vægt og egenskaber indført i kataloger, brochurer m.v. eller meddelt mundtligt er kun bindende, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Enhver bistand med teknisk vejledning er udelukkende en service, for hvilken der ikke kan gøres et erstatningsansvar gældende.

11. Produktansvar
11.1 Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælger er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler. Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende.
11.2 Sælger påtager sig intet ansvar for skade på købers gods i forbindelse med købers
erhvervsmæssige anvendelse af det købte.
11.3 I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber, herunder ved videresalg, er køber pligtig at skadesløsholde sælger for det ansvar, som denne derved måtte blive pålagt.
11.4 Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig
overstige dækningssummen i sælgers produktsansvarsforsikring.
11.5 Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatnings- krav mod sælgeren i anledning af de solgte varer. Det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal dog altid afgøres i henhold til pkt. 13, hvis enighed mellem parterne ikke kan opnås.

12. Ansvarsfrihed
12.1 Sælger kan ikke drages til ansvar for tab som skyldes forhold, over hvilke sælger ikke er herre, og hvis indtræden sælger ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning herunder, – men ikke begrænset til – nedbrud af IT-forbindelse, arbejds- konflikt samt underleverandørs forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstands- ning. Det samme gælder enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft, samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse.

13. Lovvalg og værneting
13.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist parterne imellem, men er et forhold ikke omtalt i betingelserne, inder Den Danske Købelov, lov nr. 120 af 06.04.1906 med efterfølgende supplerende ændringer, og i øvrigt dansk ret anvendelse.
13.2 Tvistigheder i anledning af købsaftalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser
kan efter sælgers valg underkastes domstolsafgørelse eller afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 181 af 24.05.1972 om voldgift.

Løgstrup 2020